ΙΕΚ Τριανδρίας Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Μενού
 
Αρχική
Ανακοινώσεις
Σπουδαστές
  Διαδικασία Επιλογής
  Δίδακτρα
  Πιστοποίηση
  Πρακτική Άσκηση
  Αιμοδοσία
  Επανεγγραφές
Εκπαιδευτές
  Πληρωμή Εκπαιδευτών
  Εξετάσεις Προόδου
  Τελικές Εξετάσεις
  Προγραμματισμός Ύλης
Γ.Γ.Δ.Β.Μ.
Επικοινωνία
Εκδηλώσεις
Open eClass
 
 
Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης
 
   1. Τα Ι.Ε.Κ. είναι νομικά πρόσωπα ή λειτουργούν στο πλαίσιο νομικών προσώπων, τα οποία έχουν κάποια από τις μορφές που προβλέπονται από την εθνική ή την κοινοτική νομοθεσία και σκοπό την παροχή υπηρεσιών αρχικής ή συμπληρωματικής επαγγελματικής κατάρτισης. Τα Ι.Ε.Κ. έχουν οργανωτική διάρθρωση που περιλαμβάνει λειτουργίες διοίκησης, σχεδιασμού της εφαρμογής και εφαρμογής προγραμμάτων αρχικής ή συμπληρωματικής επαγγελματικής κατάρτισης, διοικητικό, επιστημονικό ή τεχνικό και εκπαιδευτικό προσωπικό αντίστοιχο προς τις λειτουργίες αυτές, τη χρήση κτηριακής υποδομής, η οποία είναι σύμφωνη με τον κτηριοδομικό κανονισμό, καθώς και εξοπλισμό, που εξυπηρετούν τις παραπάνω λειτουργίες τους, εφαρμόζουν πιστοποιημένα προγράμματα αρχικής ή συμπληρωματικής επαγγελματικής κατάρτισης που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα επαγγελματικά περιγράμματα, εφόσον υπάρχουν, και χρησιμοποιούν εκπαιδευτές με ανάλογες γνώσεις ή και εμπειρία

   2. Τα δημόσια Ι.Ε.Κ. που έχουν ιδρυθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν.2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α΄), ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής μεταφέρονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης. Τα Ι.Ε.Κ. που έχουν ιδρυθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 6 του ίδιου άρθρου από άλλα Υπουργεία ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου εποπτεύονται ως προς το εκπαιδευτικό πλαίσιο από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, ενώ ως προς την οργάνωση και λειτουργία από τους φορείς οι οποίοι τα συνέστησαν.

   3. Για την οργάνωση, τη λειτουργία και τη διαχείριση των δημόσιων Ι.Ε.Κ. που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης συνάπτονται προγραμματικές συμβάσεις κατά το άρθρο 21 από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και τις Περιφέρειες.

   4. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ιδρύονται, μετατρέπονται, συγχωνεύονται και καταργούνται δημόσια Ι.Ε.Κ. που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης.

   5. Με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να συνιστώνται Ι.Ε.Κ. από Υπουργεία ή από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Η αρμοδιότητα της οργάνωσης και λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. αυτών ανήκει στο Υπουργείο ή το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που τα συνιστά και η αρμοδιότητα διαμόρφωσης του εκπαιδευτικού πλαισίου τους ανήκει στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης.

   6. Είναι δυνατή η ίδρυση Ι.Ε.Κ. από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή από ιδιώτες. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, χορηγείται άδεια λειτουργίας τους.

   7. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις και οι προδιαγραφές που προβλέπονται στην παράγραφο 1 και καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και το σύστημα πιστοποίησης των δομών, των προγραμμάτων και των εκπαιδευτών των Ι.Ε.Κ.. Με όμοιο διάταγμα καθορίζονται τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία και τις παρεχόμενες από τα Ι.Ε.Κ. υπηρεσίες αρχικής ή συμπληρωματικής επαγγελματικής κατάρτισης, όπως είναι οι ειδικότητες, το περιεχόμενο, η διάρκεια και η εκπαιδευτική διαδικασία των σπουδών τους, οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εγγραφών, μετεγγραφών, φοίτησης, εξετάσεων και έκδοσης των αποτελεσμάτων τους, οι υποχρεώσεις του προσωπικού, των εκπαιδευτών και των καταρτιζομένων, η πειθαρχική διαδικασία, τα πειθαρχικά όργανα και οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται στους παραπάνω.

   8. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τη διαδικασία της αδειοδότησης και την εφαρμογή του συστήματος πιστοποίησης των Ι.Ε.Κ., την οργάνωση των σπουδών, το περιεχόμενο των οδηγών κατάρτισης ανά ειδικότητα, τους όρους σχεδιασμού και εφαρμογής της πρακτικής άσκησης, τα μέσα της διδασκαλίας και των πρακτικών ασκήσεων, το σύστημα αξιολόγησης του προσωπικού και των εκπαιδευτών, καθώς και κάθε θέμα σχετικό με την εν γένει λειτουργία των Ι.Ε.Κ..

   9. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα σχετικά με τη λειτουργία, τη διαχείριση, το προσωπικό, την υλικοτεχνική υποδομή και τις υπηρεσίες αρχικής ή συμπληρωματικής επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχουν τα δημόσια Ι.Ε.Κ., όπως είναι η διασφάλιση της κτηριακής υποδομής και του εξοπλισμού τους, ο καθορισμός διδάκτρων και εξετάστρων και των δικαιούχων αυτών, ο καθορισμός παραβόλων, η στελέχωσή τους με προσωπικό, η απασχόληση εκπαιδευτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

   10. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία και τη διαχείριση των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. και τα ειδικότερα θέματα σχετικά με τις υπηρεσίες αρχικής ή συμπληρωματικής επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχουν, όπως είναι ο καθορισμός των υποχρεώσεων των ιδιοκτητών, των προσόντων, των κωλυμάτων και των ασυμβιβάστων για την πρόσληψη οργάνων διοί κησης και για τον ορισμό εκπροσώπων τους, των υποχρεώσεων και του πειθαρχικού δικαίου των ιδιοκτητών, των οργάνων διοίκησης και των εκπροσώπων τους και κάθε σχετικό θέμα.

   11. Για τη λειτουργία των Ι.Ε.Κ. εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις των παραγράφων 3, 4, 5 και 10 του άρθρου 5 του ν. 2009/1992.

   12. Δεν απαιτείται πιστοποίηση της κτηριακής υποδομής των Ι.Ε.Κ. που λειτουργούν σε κτήρια σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ο δικτυακός τόπος της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.

Ν.4186/17-9-2013 ΦΕΚ193

Νόμος 3879/2010, Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις

Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Τριανδρίας
Τηλέφωνα: Γραμματεία: 2310 949237 - Κατάρτιση: 2310 988095 - Οικονομικό: 2310 949728 - Πρακτική Άσκηση: 2310 907476 - Fax: 2310 949069
Διεύθυνση: Αθανασίου Διάκου 17 & Ζαΐμη 2 (εντός Λυκείου Τριανδρίας) - Τ.Κ.: 553 37 - Θεσσαλονίκη
e-mail: grammateia@iek-triandr.thess.sch.gr