ΙΕΚ Τριανδρίας Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Μενού
 
Αρχική
Ανακοινώσεις
Σπουδαστές
  Διαδικασία Επιλογής
  Δίδακτρα
  Πιστοποίηση
  Πρακτική Άσκηση
  Αιμοδοσία
  Επανεγγραφές
Εκπαιδευτές
  Πληρωμή Εκπαιδευτών
  Εξετάσεις Προόδου
  Τελικές Εξετάσεις
  Προγραμματισμός Ύλης
Γ.Γ.Δ.Β.Μ.
Επικοινωνία
Εκδηλώσεις
Open eClass
 
 
Σπουδαστές Ι.Ε.Κ.
 
Πρακτική Άσκηση print
 
 
Επανέναρξη πρακτικής άσκησης

Οι καταρτιζόμενοι των οποίων η πρακτική άσκηση είχε διακοπεί λόγω του κορονοϊού, δύνανται να επανεκκινήσουν την πρακτική τους υπό την προϋπόθεση ότι η ημερομηνία λήξης της πρακτικής άσκησης δεν έχει παρέλθει.
Συνεπώς:
  • Οι σπουδαστές των οποίων η λήξη πρακτικής άσκησης ΔΕΝ ΕΧΕΙ παρέλθει, μπορούν να συνεχίσουν άμεσα την πρακτική τους συμπληρώνοντας και προσκομίζοντας στο ΙΕΚ την συνημμένη υπεύθυνη δήλωση.
  • Οι σπουδαστές των οποίων η λήξη πρακτικής άσκησης ΕΧΕΙ παρέλθει, οφείλουν να ακολουθήσουν την κανονική διαδικασία επανέναρξης. Δηλαδή υποβολή αίτησης επανέναρξης συνοδευόμενη από αντίστοιχη βεβαίωση εργοδότη.


Η εξάμηνη Πρακτική Άσκηση ή η Μαθητεία σε χώρους εργασίας, διάρκειας 960 ωρών, είναι υποχρεωτική για τους σπουδαστές των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (άρθρο 23 του Ν. 4186/2013 για την «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»). Μέσω της Πρακτικής Άσκησης ή της Μαθητείας, οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. ενισχύουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και αποκτούν επαγγελματική εμπειρία σε συναφείς με την κατάρτισή τους κλάδους, σε θέσεις που προσφέρονται από φορείς και επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Κάθε ασκούμενος πραγματοποιεί την Πρακτική του Άσκηση σε τμήματα των φορέων απασχόλησης αντίστοιχα με την ειδικότητά του, με την εποπτεία υπεύθυνου του φορέα ειδικότητας αντίστοιχης με το αντικείμενο κατάρτισής του, χωρίς να καταλαμβάνει θέση εργασίας. Το πέμπτο εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης δύναται να λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια του τρίτου και του τέταρτου εξαμήνου φοίτησης (άρθρο 47, παρ. 3 του ν. 4264/2014). Η περίοδος Πρακτικής Άσκησης πρέπει να είναι συνεχόμενη ή και τμηματική χωρίς όμως να υπερβαίνει χρονικά το ένα (1) ημερολογιακό έτος (άρθρο 23, παρ. 5 του ν. 4186/2013).

Εγκύκλιος Πρακτικής Άσκησης Καταρτιζομένων Ι.Ε.Κ.
Θέσεις σε επιχειρήσεις και φορείς για εκπόνηση πρακτικής άσκησης


Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έναρξη της πρακτικής περιλαμβάνουν:

  1. Αίτηση έγκρισης έναρξης πρακτικής άσκησης
  2. Βεβαίωση εργοδότη (περι αποδοχής του πρακτικά σκούμενου στην επιχείρηση για το διάστημα που διαρκεί η πρακτική)
  3. Υπεύθυνη δήλωση εργοδότη (περί άμεσης ενημέρωσης του ΙΕΚ Τριανδρίας σε περίπτωση αποχώρησης του ασκούμενου) και στοιχεία επιχείρησης
  4. Υπεύθυνη δήλωση καταρτιζομένου (περί άμεσης ενημέρωσης του ΙΕΚ Τριανδρίας σε περίπτωση αποχώρησης ή αδειας μεγαλύτερης των 15 ημερών)
  5. Βεβαίωση Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου.
  6. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
  7. Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ
  8. Βεβαίωση ΑΜΚΑ

Οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση του βιβλίου πρακτικής


Λήξη Πρακτικής Άσκησης
Με το τέλος της πρακτικής άσκησης ο ασκούμενος υποχρεούται να παραδώσει το βιβλίο της πρακτικής, συνοδευόμενο από την αντίστοιχη βεβαίωση του εργοδότη σφραγισμένη και υπογεγραμμένη.


Διακοπή Πρακτικής Άσκησης
Σε περιπτώσεις διακοπής της Πρακτικής Άσκησης, πρέπει να συμπληρωθεί και να κατατεθεί στο ΙΕΚ αίτηση διακοπής πρακτικής άσκησης.


 
Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Τριανδρίας
Τηλέφωνα: Γραμματεία: 2310 949237 - Κατάρτιση: 2310 988095 - Οικονομικό: 2310 949728 - Πρακτική Άσκηση: 2310 907476 - Fax: 2310 949069
Διεύθυνση: Αθανασίου Διάκου 17 & Ζαΐμη 2 (εντός Λυκείου Τριανδρίας) - Τ.Κ.: 553 37 - Θεσσαλονίκη
e-mail: grammateia@iek-triandr.thess.sch.gr